Kişisel Veriler

HAPPYBIRDS KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ

Happybirds kişisel verilerinizin güvenliği konusuna özel önem vermektedir. Sunulan hizmetlerden faydalanan kullanıcılara ait her türlü kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak KVK Kanunu’nda tanımlı  “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,  işlenerek, muhafaza edilmektedir

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel veriler, Happybirds tarafından; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, Happybirds hizmetlerden yararlandığınız sürece kayıt oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. 

Toplanan kişisel veriler, müşterileri Happybirds hizmetlerinden faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması site kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve amacıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel veriler Happybirds yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Happybirds tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve yasadan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahiplerinin, haklarına ilişkin talepleri, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Happybirds’e iletilmesi durumunda, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Happybirds tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili talepler, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Happybirds’e iletilebilir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurular, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletilmelidir. Bu çerçevede KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hakların kullanması için, başvuranın kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanması talep edilenlere yönelik açıklamaları da içerecek şekilde; imzalı olarak, opeer.com.tr web sayfasındaki iletişim adresine taahhütlü posta ya da noter kanalıyla, veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki “Aydınlatma Metni”ni okudum ve Genel ve özel nitelikli kişisel verilerimin Happybirds sistemi amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere işlenmesini ve aktarılmasını kabul ediyorum.